Podmínky užívání

Copyright (c) 2006-2008, HumboldTec spol. s r.o.
Všechna práva vyhrazena.

Obsah

 1. Obecná ustanovení a definice pojmů
 2. Předměty podmínek užívání
  1. Webový server Jabbim
  2. Provoz XMPP/Jabber serverů rodiny Jabbim
  3. Nadstandardní služby XMPP/Jabber serverů rodiny Jabbim
  4. VIP program na podporu XMPP/Jabber serverů rodiny Jabbim
 3. Prohlášení o zřeknutí se zodpovědnosti za škodu
 4. Prohlášení o ochraně osobních údajů
 5. Závěrečné shrnutí

1. Obecná ustanovení a definice pojmů

Provozovatelem všech serverů a služeb pod hlavičkou Jabbim je společnost HumboldTec spol. s r.o. (dále jen "provozovatel"), kontaktní údaje na společnost jsou k dispozici v sekci Kontakty.

Pod pojmem "servery rodiny Jabbim" se myslí veškerá aktivita provozovaná na doménách jabbim.cz, jabbim.sk, jabbim.com, jabbim.pl, njs.netlab.cz, jabber.cz a netlab.cz včetně všech subdomén a to na všech dostupných portech.

Abyste mohli kteroukoliv ze služeb Jabbim používat, musíte souhlasit se zde zveřejněnými podmínkami a pravidly. Toto opatření slouží jak k ochraně provozovatele, tak k ochraně vaší.

2. Předměty podmínek užívání

Mezi předměty podmínek užívání patří webový server Jabbim, provoz XMPP/Jabber serverů z rodiny Jabbim (a to konkrétně na doménách jabbim.cz, jabbim.sk, jabbim.com, jabbim.pl, njs.netlab.cz a jabber.cz) a provoz nadstandardních služeb XMPP/Jabber serverů rodiny Jabbim (tyto služby jsou popsány v sekci 2.4.).

2. 1. Webový server Jabbim

V této sekci se má pojmy "server" a "www.jabbim.cz" na mysli webový server Jabbim.cz (včetně jazykových lokalizací na jabbim.com, jabbim.sk a jabbim.pl) a jeho a přidružené servery nabízející webový obsah který není spojený s využíváním XMPP/Jabber účtu a je dostupný všem.

Obsah serveru www.jabbim.cz je chráněn autorským právem. Nakládání s obsahem se řídí zákonem č. 121/2000 Sb., autorský zákon, v účinném znění. Chcete-li kterýkoliv zveřejněný materiál převzít dle §34 (1) c), případně jej dále šířit jiným způsobem, vyžádejte si prosím předem souhlas provozovatele, bez jehož souhlasu není převzetí dovoleno. Nebojte, nebudeme vám zbytečně bránit.

Služby webového serveru www.jabbim.cz jsou uživatelům poskytovány bezplatně a provozovatel jeho provoz financuje z vlastních prostředků. Akceptujte tedy prosím případná reklamní sdělení na stránkách.

2. 2. Provoz XMPP/Jabber serverů rodiny Jabbim

V této části se má pojmy "server", "XMPP/Jabber server" a "server Jabbim" na mysli provoz XMPP/Jabber serverů a standardních služeb XMPP/Jabber protokolu na XMPP/Jabber serverech z rodiny Jabbim (jabbim.cz, jabbim.sk, jabbim.com, jabbim.pl, njs.netlab.cz a jabber.cz).

Poskytování služeb XMPP/Jabber serverů je zdarma a veřejně přístupné. Poskytovatel služeb dává uživateli k dispozici XMPP/Jabber účet na dobu neurčitou. Uživatel účtu se zavazuje dodržovat platné podmínky užívání a také zákony a nařízení v jeho zemi.

Uživatelé se zavazují používat služby XMPP/Jabberů rodiny Jabbim tak, aby provozovateli nevznikly škody. Při nadměrném vytěžování zdrojů serveru a jeho konektivity bude provozovatel nucen učinit taková opatření (dočasné odpojení uživatele, omezení jeho služeb či upozornění poskytovatele připojení na nadměrný provoz), aby nevznikaly problémy při obsluze dalších uživatelů. Při zvláště nevhodném a nemorálním chování (obtěžování jiných uživatelů, propagace hnutí potlačujících lidská práva, slovní a fyzická agresivita proti správcům, administrátorům a vývojářům serveru apod.) je provozovatel serveru oprávněn přijmout bezprostřední opatření k nápravě problémů. Krajním opatřením je odebrání Jabber účtu na serverech Jabbim. Nemusíte se ovšem bát, za váš slušný, i když nesouhlasný názor vás nikdo pronásledovat nebude.

Rozsah služeb poskytovaných zdarma se může kdykoliv a bez upozornění změnit bez nároku na odškodnění ztrát způsobených touto změnou. Uživatel nemá žádné právo požadovat po poskytovateli změnu rozsahu nebo kvality služeb, které jsou mu poskytovatelem dány zdarma k užívání.

Standardními službami se rozumí služby které mohou uživatelé XMPP/Jabber protokolu používat při komunikaci mezi sebou včetně standardních rozšíření jako jsou MUC či vyhledávání kontaktů.

2. 3. Nadstandardní služby XMPP/Jabber serverů rodiny Jabbim

Nadstandardními službami je myšleno poskytování služeb vyvíjených administrátory a vývojáři serverů rodiny Jabbim nebo třetími stranami. Poskytování těchto služeb s sebou často nese zvýšené provozní náklady, proto jsou nekteré služby dostupné pouze účastí ve VIP programu (viz dále). Pokud je služba zdarma dostupná, provozovatel si vyhrazuje právo na vkládání reklamy na místa viditelná při používání těchto služeb. Tímto krokem umožňuje provozovatel zachování dostupnosti zdarma.

Nadstandardní služby jsou poskytovány v dobré víře zvýšení pohodlí uživatelů XMPP/Jabber serverů Jabbim.cz ale nikoliv jako hlavní služby. Poskytovatel si proto vyhrazuje právo kdykoliv omezit či změnit rozsah nabízených nadstandardních služeb za účelem zkvalitnění či zpřístupnění standardních služeb XMPP/Jabber serverů.

2. 4. VIP program na podporu XMPP/Jabber serverů rodiny Jabbim

Provoz serverů rodiny Jabbim je finančně náročný. Poskytovatel se rozhodl zavést VIP program na podporu serverů rodiny Jabbim. Smyslem programu je získat finanční prostředky na provoz serverů a vývoj nových služeb.

Za finanční příspěvek (který je v současné době 238 Kč na rok včetně DPH a může se bez upozornění změnit) bude uživatelům umožněno využívat některých dodatečných služeb. Rozsah těchto služeb je k dispozici na stránce VIP programu a může se kdykoliv a bez varování změnit. Zaplacením vzniká uživateli nárok na přístup ke službám a jejich využívání, nikoliv však nárok na nápravu škod vzniklých při nesprávném užití služby nebo dočasném výpadku služby. Zaplacením příspěvku nevznikají žádné záruky na funkčnost poskytovaných služeb.

3. Prohlášení o zřeknutí se zodpovědnosti za škodu

Provozovatel se i přesto, že vše koná v dobré vůli a snaze vyjít vstříc uživatelům, zříká jakékoliv zodpovědnosti za škody způsobené při používání XMPP/Jabber serverů rodiny Jabbim, web serveru Jabbim.cz nebo nadstandardních služeb poskytovaných XMPP/Jabber servery z rodiny Jabbim. Uživatelé se vzdávají nároků na požadování odškodnění za škody způsobené použitím jakékoliv části projektu Jabbim.

Veškerá práva související s daty odeslanými na službu Jabbim či jejím prostřednictvím (texty, soubory aj.) patří jejich právoplatným vlastníkům. Zodpovědnost za nakládání s těmito daty tedy nesou uživatelé, kteří je do služby odesílají. Při objemu přenesených dat není poskytovatel schopen zajistit legálnost všech přenesených dat. Pokud máte podezření na porušení zákona ve spojitosti s používáním služeb Jabbim, kontaktujte prosím administrátory.

4. Prohlášení o ochraně osobních údajů

Společnost HumboldTec spol. s r.o. zaručuje všem uživatelům webového serveru Jabbim.cz a přidružených serverů podle bodu 2.1. ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou, a neshromažďuje žádné citlivé údaje. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají uživatelé souhlas k tomu, aby společnost HumbodlTec spol. s r. o. s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování internetových stránek a služby Jabbim, včetně zpřístupňování jejich obsahu veřejnosti nebo jeho poskytování jiným osobám a správy a archivace příspěvků, a to na celou dobu takové činnosti.

Společnost HumboldTec spol. s r.o., zaručuje všem uživatelům XMPP/Jabber serverů rodiny Jabbim ochranu jejich osobních údajů. Nesbírá žádné osobní údaje, které jí uživatelé sami dobrovolně neposkytnou, a neshromažďuje žádné citlivé údaje, které nebyly poskytnuty za účelem provozu služby. Dobrovolným poskytnutím osobních údajů dávají uživatelé souhlas k tomu, aby společnost HumboldTec spol. s r.o. s poskytnutými údaji nakládala v rozsahu nezbytném k řádnému provozování služby Jabbim.

Toto je seznam nejvýznamnějších údajů zpracovávaných XMPP/Jabber servery rodiny Jabbim. Obecně nesbíráme žádné údaje, které nám sami neposkytnete, a nezveřejňujeme tyto údaje, pokud nejsou určeny ke zveřejnění. Seznam byl inspirován XSF Privacy and Security Policy.

Jabber ID a heslo

Údaje poskytnuté při registraci účtu, tedy uživatelské jméno (Jabber ID) a heslo jsou nutné k přihlášení a ověření uživatele. Heslo je z technických důvodů uloženo na serveru v čitelné podobě. Při přihlašování se však přenáší v nečitelné podobě i v případě, že není použito šifrování. Přestože děláme vše pro to, aby k vyzrazení hesla neoprávněným osobám nedošlo, doporučujeme používat pro služby Jabbim unikátní heslo.

Vaše Jabber ID může být zobrazeno ve výsledcích vyhledávání uživatelů na serverech Jabbim.

Seznam kontaktů (roster)

Kontakty, které si přidáte do svého seznamu na účtu na serverech Jabbim, jsou uloženy v databázi na serveru, aby vám byly kdykoliv odkudkoliv přístupné. Tento seznam služba Jabbim nikdy vědomě nezveřejňuje třetím osobám. V případě nešifrovaného připojení však může být odposlechnut útočníkem.

vCard (vizitka)

Servery Jabbim podporují protokol vcard-temp. Pokud váš XMPP klient tento protokol podporuje a rozhodnete se nastavit své údaje (jméno, přezdívka, e-mail, avatar a jiné), tyto údaje budou čitelné ostatním uživatelům. Pozn.: Nastavení e-mailu je přesto vhodné pro případ ztráty hesla.

Soukromé zprávy

Zprávy, které posíláte svým XMPP kontaktům nejsou na serverech Jabbim bez vašeho explicitního přání zaznamenavány. Mohou být ale zaznamenavány na serveru příjemce, pokud je uživatelem jiného serveru. Zprávy poslané službám Jabbim a kontaktům z jiných sítí připojeným přes tzv. transporty mohou být dočasně zaznamenány pro potřeby ladění služeb a statistickou analýzu.

Zprávy poslané v režimu offline jsou uloženy na dobu neurčitou až do připojení daného uživatele. Tyto zprávy nejsou šifrovány.

Víceuživatelské konference (MUC)

Servery Jabbim podporují protokol Multi-User Chat. Zprávy z víceuživatelských konferencí mohou být archivovány. Toto nastavení určuje správce dané místnosti. Nově založené místnosti nejsou archivovány. Zprávy z archivovaných místnosti naleznete na adrese http://nezmar.jabbim.cz/logs/. Pokud nechcete, aby byly vaše zprávy archivovány, nevstupujte do těchto místností.

Software serveru rovněž posílá posledních několik zpráv nově příchozím uživatelům. Toto nastavení nesouvisí s archivací zpráv a funguje i u místností, které nejsou archivovány.

Private XML storage

Servery Jabbim podporují protokol Private XML storage. Informace uložené na serveru pomocí tohoto protokolu jsou uchovány na serveru aby vám byly kdykoliv dostupné a nejsou vědomě zveřejňovány třetím osobám. Jedná se mimo jiné o nastavení záložek místností, nastavení meta-kontaktů a jiné specifické informace, jejichž obsah záleží na použitém klientu.

PEP

Servery Jabbim podporují protokol Personal Eventing Protocol. Informace zveřejněné tímto protokolem, jako je nálada, právě poslouchaná písnička, vaše aktivita, místnosti, které navštěvujete a další informace, se posílají kontaktům ve vašem seznamu, které mají oprávnění vidět váš status a podporují zmíněná rozšíření. Konkrétní zveřejněné informace záleží na použitém klientu.

PubSub

Servery Jabbim podporují protokol Publish-Subscribe. Tento protokol umožňuje dle nastavení publikaci vámi definovaných informací dalším uživatelům.

Jabbim Disk a Jabbim Album

Služby serveru Jabbim Disk a Album dovolují uživatelům zpřístupnit své soubory a jiná data ostatním uživatelům. Soubory odeslané na veřejný Jabbim Disk a Album jsou přístupné komukoliv pomocí webového rozhraní. Soubory odeslané na soukromý Jabbim Disk jsou uloženy na serveru aby vám byly kdykoliv přístupné a vědomě je nezveřejňujeme třetím stranám.

Transporty

Transporty do jiných sítí uchovávají údaje potřebné ke svému provozu, tedy zejména uživatelské jméno a heslo do dané sítě. Tyto údaje jsou uloženy v čitelné podobě a nejsou vědomě vyzrazovány třetím stranám, kromě rozsahu nutného k připojení do dané sítě.

Další služby

Další služby, jako SMS transport, SMTP transport, Jabbim Notes a jiné uchovávají údaje, které poskytnete k provozu. Tedy např. vaše telefonní číslo a přezdívka jsou použity k vyplnění údajů o odesílateli. Tato data jsou uchovávana na serveru aby vám byla kdykoliv přístupná a nejsou vědomě vyzrazena třetím stranám, pokud to není účelem služby.

5. Závěrečné shrnutí

Souhlas s podmínkami je vyjádřen použitím kterékoliv služby serverů rodiny Jabbim, webu Jabbim nebo kteréhokoliv služby zmíněné v těchto podmínkách. Uživatelé s nimi souhlasí a zavazují se je plnit. Podmínky užívání se mohou kdykoliv změnit bez předchozího upozornění (doufáme ale, že se tak bude dít jen minimálně). Podmínky nabývají účinnosti 9. listopadu 2008 a platí až do odvolání nebo nahrazení novými podmínkami.